„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Kto sme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici „Zelený dom“ (ďalej len „DSS“), ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, je nízkokapacitným zariadením, ktoré poskytuje ambulantnú (denné služby) i pobytovú formu sociálnych služieb (týždenné, celoročné služby). DSS v Skalici poskytuje sociálne služby pre 30 klientov deti a tých dospelých, ktorí boli do zariadenia prijatí ešte ako neplnoletí. Je určený pre chlapcov i dievčatá, mužov i ženy a je zariadením tzv. rodinného typu.

Dr. Klaun
Dr. Klaun

Komplexná odborná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom pedagógov, zdravotných sestier, fyzioterapeuta, špeciálneho pedagóga a inými externými spolupracovníkmi podľa individuálnych potrieb klientov (psychológ, logopéd, psychiater, neurológ …). Nosným princípom práce v zariadení je tímová spolupráca podľa individuálnych rozvojový plánov.

Základom odbornej práce od počiatku existencie DSS je psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika a dlhodobé pozorovanie klienta. Na ich základe sa vypracováva individuálny rozvojový plán klienta, v ktorom sa zameriavame na rozvoj jemnej motoriky, reči, sebaobsluhy, sociálnu rehabilitáciu ako aj na rozvoj emocionálnych i sociálnych vzťahov. Z hľadiska vývoja klienta je nevyhnutné ciele výchovnej práce aktualizovať, prispôsobiť ich vyvíjajúcim sa potrebám, záujmom i novej situácii v rodine i ostatnom sociálnom prostredí.

Výchovná činnosť prebieha v skupinách, ktoré sú rozdelené nie podľa veku, či mentálneho postihu, ale skôr podľa emocionálnych a sociálnych vzťahov, ktoré sa v skupine navzájom vytvárajú. Prácu v každej skupine zabezpečuje pedagóg, zdravotná sestra a opatrovateľky.

Vo výchovno-vzdelávacej skupine je uprednostňovaná individuálna forma výchovnej činnosti, tvorená podľa stimulačných programov. Rozvoj je okrem základných zložiek výchovy (matematické predstavy, rozumová, výtvarná, pracovná, hudobná a telesná výchova) zameraný na upevňovanie základných hygienických, sebaobslužných i spoločenských návykov. Výchovná činnosť v skupine pre klientov s autistickými prvkami v správaní prebieha podľa zásad TEACCH programu ( program špeciálne vypracovaný na prácu pre klientov s autizmom). U niektorých klientov sú vybrané len niektoré prvky tejto metodiky. TEACCH programom sa rozvíjajú oblasti hrubej a jemnej motoriky, kognitívneho rozvoja, grafomotoriky, sebaobslužných i hygienických návykov a najmä augmentatívnej komunikácie.

Skupina s prakticko-teoretickou výchovou je rozdelená do dvoch podskupín – dielňa a trieda.

V dielni je cieľom práce udržiavať u klientov nadobudnuté zručnosti a schopnosti, neustále ich zdokonaľovať a rozvíjať. Rozmanitosťou pracovných činností a techník sa u klientov predlžuje doba sústredenia, rozvíja sa predstavivosť, fantázia a sebarealizácia.

Trieda sa zameriava najmä na rozvoj a udržiavanie vedomostí, ktoré klienti nadobudli počas povinnej školskej dochádzky.

Samostatnú skupinu tvoria deti, ktoré sú vzdelávané v Špeciálnej základnej škole v Skalici.